Hơn 1.000 nhà nghiên cứu có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã rời Hoa Kỳ