Hơn 16.700 tàu cá Trung Quốc đã ra khơi, đánh bắt ở Biển Đông