Hơn 300 nhóm kêu gọi giám sát kỹ Trung Quốc hơn về nhân quyền