Hồng Kông: Học viên Pháp Luân Công tự bào chữa và thắng kiện