Hồng Kông: Ngân hàng Trung Quốc mở rộng hoạt động, nhưng ngân hàng nước ngoài thoái lui