Hồng Kông: Nhiều kẻ lạ đập phá, ngăn cản học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác Trung Cộng