Hồng Kông nới lỏng hạn chế Covid-19, cho phép tụ tập 4 người