Hồng Kông thừa nhận ứng dụng An Tâm Xuất Hành có tính năng nhận dạng khuôn mặt