Hồng thủy số 3 hình thành trên đập Tam Hiệp, Trung Quốc