Huynh đệ nhân từ trọng nghĩa, được phúc báo cải biến vận mệnh