Hydroxychloroquine làm giảm tỷ lệ tử vong COVID-19, nghiên cứu của Hoa Kỳ