IMF dự kiến sẽ cắt giảm thêm trong triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu