Trung Cộng đã tìm cách kiểm soát Hoa Kỳ như thế nào