IRS bắt đầu ‘Đánh giá toàn diện’ về An toàn, An ninh tại 600 cơ sở