Ít nhất 4/6 thẩm phán Tối cao Pháp viện theo phái Bảo thủ sẽ giám sát các bang chiến địa