Jenna Ellis: Ngày ‘bến cảng an toàn’ không có tác động thực tế đối với các vụ kiện của TT Trump