Kế hoạch của người Amish để có các trường học tốt hơn