Kế hoạch Giao thông 160 Tỷ USD của Quận San Diego được thông qua, cắt giảm thuế tính theo dặm