Kế hoạch lật đổ nước Mỹ của ANTIFA với sự trao quyền của giới truyền thông

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Quý vị thấy đấy, khi vụ xâm phạm Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 6 tháng Giêng cần các hãng truyền thông khắp nơi cũng như các Uỷ Ban của Quốc…