Keanu Reeves và Thông điệp cho Trung Quốc

Nếu như ai lựa chọn chính nghĩa cũng sẽ nhận được ngay lợi lộc trước mắt thì thế giới này sẽ không biết ai thực sự là người chân chính...