Kentucky ban bố tình trạng khẩn cấp, kích hoạt Lực lượng Vệ binh Quốc gia trước ‘trận lụt lớn’