Kết quả thăm dò ý kiến: Đa số người Mỹ có quan điểm ‘bất lợi’ về thuyết sắc tộc trọng yếu