Kết quả từ các cuộc tranh cử cấp Quốc hội và thống đốc trong ngày Siêu Thứ Ba