Kevin McCarthy: Bầu cử năm 2020 là một ‘nhiệm vụ chống lại chủ nghĩa xã hội’