Khách Tây vác cát, đắp đê cùng người Hội An chống bão số 8