Khải Hoàn Môn, công trình điêu khắc vĩ đại của chủ nghĩa ái quốc