Khảo sát: Các chủ doanh nghiệp nhỏ trên toàn Hoa Kỳ đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà