Khảo sát: Cứ 9 thành viên Đảng Dân Chủ thì có 1 người mua súng trong 3 tháng qua