Khảo sát: Hầu hết các nhà truyền giáo quan tâm tới chính trị sẽ bỏ phiếu cho TT Trump