Khảo sát: Hầu hết người Mỹ giữ niềm tin vào Đức Chúa Trời hoặc Đấng Quyền Năng nào đó cao hơn