Khảo sát: Hơn 70% doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ lạc quan về doanh thu