Khi báo chí dối trá, công chúng sẽ ngừng lắng nghe