‘Khi Hoa Phượng Lan khai nở’: Phép màu của hy vọng và niềm tin