Khóa học dành cho cha mẹ (P.53): Nên làm gì để giúp trẻ xóa bỏ cảm xúc tiêu cực?