Khối BRICS Đang Tạo Ra Một Loại Tiền Tệ Mới Được Bảo Đảm Bằng Vàng

Phân Tích Bình Luận

262 Videos

Khối BRICS đang tạo ra một loại tiền tệ mới được bảo đảm bằng vàng, tinh khoáng hỗn hợp, đất hiếm Trong khi tất cả các phương tiện truyền thông ở Mỹ vẫn đang tập…