Kích hoạt thanh tra bầu cử tại Pennsylvania; Yêu cầu Cấm thùng phiếu vắng mặt tại Wisconsin