Kiến trúc Gothic đã đánh mất hình ảnh cao quý như thế nào?