Kiếp trước buôn bán thuốc phiện, kiếp này bị báo ứng đần độn ngu si