Kinh tế Hoa Kỳ tạo thêm 1.8 triệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 10.2%