Kỳ án được lật lại trước lúc khai đao ‘giờ Ngọ 3 khắc’