Ký giả Alex Newman: Liên Hiệp Quốc dùng luật pháp để thúc đẩy nghị trình về biến đổi khí hậu

Liên Hiệp Quốc có một kế hoạch mới để thúc đẩy nghị trình về biến đổi khí hậu. Ủy ban Quyền Trẻ em, một ủy ban của Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi trẻ em kiện các nhà lãnh đạo ở đất nước các em về vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Alex Newman sẽ thảo luận với chúng ta về vấn đề này. Ông là một ký giả quốc tế từng đạt giải thưởng và là cộng tác viên của The Epoch Times.