Ký giả Lara Logan từ bỏ Big Tech, cáo buộc lưu trữ nội dung ấu dâm