Lạm phát căn bản ở mức cao nhất trong 29 năm, tăng nhanh hơn lương