Hoa Kỳ: Lạm phát tại cửa hàng bách hóa tăng vọt với tốc độ nhanh nhất trong 43 năm