Lạm phát vượt qua virus Trung Cộng trở thành rủi ro lớn nhất đối với các nhà đầu tư: Bank of America đánh giá