Lần đầu tiên biểu ngữ ‘Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ’ xuất hiện tại một cuộc diễn hành lớn ở New York