Lần đầu tiên lượng đề nghị trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm xuống dưới 1 triệu đơn