Lần đầu tiên nhìn thấy đại bàng đuôi trắng gần như tuyệt chủng sau hơn 100 năm