Lào trong khủng hoảng nợ sau khi liên doanh với Trung Quốc