Lầu Năm Góc đưa ra sáng kiến liên minh đối phó với Trung Quốc